POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Polityka prywatności prezentuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii w trakcie korzystania z Serwisu, a także prowadzonych przez Administratora profili w mediach społecznościowych. Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odniesienie.

 1. ADMINISTRATOR

AXK Consultancy Limited, Suite 3 Grapes House, 79a High Street, Esher, United Kingdom, KT10 9QA, numer rejestrowy: 3533961, alex@alexlegalenglish.com

 1. DEFINICJE 
 1.  Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na podstawie imienia i nazwiska, jak również na podstawie jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, numer identyfikacyjny, oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innej podobnej technologii; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.
 2.  EOG – Europejski Obszar Gospodarczy – strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii.
 3.  Pliki cookie – popularnie zwane ciasteczkami – dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych Użytkownika, np. telefonie komórkowym, laptopie, tablecie. Podstawowe typy plików cookie:
  • niezbędne pliki cookie wykorzystywane w celu dostarczenia Użytkownikowi usług oraz funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Za pośrednictwem Serwisu niezbędne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora;
  • funkcjonalne pliki cookie – wykorzystywane w celu zapamiętywania i dostosowania Serwisu do dokonanych przez Użytkownika wyborów np. w zakresie ustalenia preferencji językowych. Za pośrednictwem Serwisu funkcjonalne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator;
  • analityczne pliki cookie – wykorzystywane w celu pozyskania m.in.: informacji o liczbie wizyt i źródeł ruchu w Serwisie, poprawy wydajności Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu analityczne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator; 
  • marketingowe pliki cookie – wykorzystywane w celu dopasowania wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika. Za pośrednictwem Serwisu marketingowe pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator;
  • wydajnościowe pliki cookie – wykorzystywane w celu zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajnościowych Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu wydajnościowe pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora. 
  • inne pliki cookie – nie mają charakteru niezbędnego. Są to między innymi pozostałe pliki cookie mediów społecznościowych.

Wykorzystywanie plików cookie innych niż niezbędne oraz przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem tychże plików jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1.  Polityka prywatności – niniejszy dokument.
 2.  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 3.  Serwis – strona internetowa pod adresem https://alexlegalenglish.com/ oraz wszystkie jej podstrony.
 4.  Usługa społeczeństwa informacyjnego – każda usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie usługobiorcy. W Polsce usługa społeczeństwa informacyjnego określana jest jako usługa świadczona drogą elektroniczną; usługa w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535.
 5.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.). 
 6. Ustawa – Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).
 1. UŻYTKOWNICY 
 1. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, media społecznościowe prowadzone przez Administratora lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.
 2. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. Użytkownik:
  • powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • poniżej 16 roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego.
 3. Administrator jest uprawniony do podejmowania działań w celu weryfikacji wieku Użytkownika.
 1. WSPÓŁADMINISTRATORZY 

Współadministratorami danych osobowych Użytkownika są:

 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Irlandia;
 • Manychat, 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, Stany Zjednoczone Ameryki

Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych. W ramach Serwisu wykorzystywane są również wtyczki społecznościowe kierujące do portali społecznościowych. W przypadku narzędzia Manychat współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem funkcji do budowania listy mailingowej za jego pośrednictwem.

 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora: 

 1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
 • zapisywania danych w funkcjonalnych, analitycznych, reklamowych lub innych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
 • możliwości wydawania opinii o produkcie lub usłudze;
 • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość – w zakresie danych osobowych innych niż dane osobowe zwykłe; 
 • kierowania reklamy w mediach społecznościowych;
 • kierowania reklamy na stronie internetowej;
 • możliwości udziału w webinarze lub szkoleniu online; 
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie, w tym w celu świadczenia usługi związanej z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie oraz usługi newsletter; 
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych za pośrednictwem mediów społecznościowych przy wykorzystywaniu automatyzacji wspieranej przez systemy wywołujące, takie jak Manychat;
 • świadczenia usługi związanej z funkcją subskrypcji oferowanej w systemie Manychat;
 • udzielenia rabatu, przekazywania kodów rabatowych, informowania o promocjach i ofertach;
 • wysyłania ofert Administratora.
 1. z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:
 • zapisywania danych w niezbędnych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie, w tym w celu świadczenia usługi związanej z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie oraz usługi newsletter; 
 • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość; 
 • przesyłania oferty usług lub produktów Administratora;
 • przyjęcia i realizacji złożonego zamówienia, wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy;
 • rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 1. z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:
 • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z RODO;
 • rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość; 
 • wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym w celach archiwalnych.
 1. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
 • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania;
 • tworzenia baz danych;
 • obsługi konta na portalu Instagram pod nazwą Alex Legal English London oraz obsługi strony internetowej w portalu Facebook pod nazwą Alex Legal English London i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych;
 • kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach subskrypcji oraz w mediach społecznościowych, w tym przy użyciu narzędzi automatycznie wywołujących komunikację (takich jak Manychat); 
 • obsługi konta w systemie Manychat, w tym wchodzenia w interakcje z Użytkownikami za pośrednictwem tej aplikacji;
 • kierowania reklamy w mediach społecznościowych;
 • kierowania reklamy na stronie internetowej; 
 • kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera; 
 • prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów;
 • prowadzenia badań i analiz wykorzystywanych social mediów oraz narzędzi wspierających, takich jak Manychat;
 • badania skuteczności realizowanych kampanii sprzedażowo-reklamowych; 
 • kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celu uzyskania informacji zwrotnej o zakupionym produkcie lub usłudze;
 • przechowywania nieopłaconych zamówień;
 • ochrony praw Administratora polegającej na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • statystycznym i analitycznym, w tym prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, sposobu korzystania z konta, preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów.
 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych – Użytkownik ma prawo żądania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych. Na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądane informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania;
 • prawo żądania sprostowania danych – Użytkownik ma prawo żądania usunięcia nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych, jak również ich uzupełnienia, jeżeli są one niekompletne; 
 • prawo otrzymania kopii danych – Użytkownik ma prawo uzyskania kopii przetwarzanych danych na temat swojej osoby;
 • prawo do usunięcia danych – Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celu lub celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych. Prawo to przysługuje w następujących przypadkach:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • osoba, której dane dotyczą, nie chce usunięcia danych; 
  • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone, ale nie można ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy; 
  • osoba, która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, czeka na wydanie decyzji w tej sprawie;
 • prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo, aby Administrator, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub na podstawie wyrażonej zgody, wydał dane osobowe w formacie pozwalającym na ich odczytanie przez komputer. W ramach tego uprawnienia istnieje możliwość żądania przesłania tych danych innemu podmiotowi pod warunkiem istnienia technicznych możliwości po stronie Administratora i wskazanego podmiotu; 
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celach marketingowych – Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celu innym niż cel marketingowy – Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika;
 • prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody; 
 • prawo do wniesienia skargi – Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy regulujące ochronę danych osobowych. W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej organem nadzorczym jest Information Commissioner: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, United Kingdom, SK9 5AF. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Uprawnienia Użytkownika nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  alex@alexlegalenglish.com. lub pocztą tradycyjną na adres: AXK Consultancy Limited, Suite 3 Grapes House, 79a High Street, Esher, United Kingdom, KT10 9QA, wskazując zakres swoich żądań.
 1. ODBIORCY DANYCH
 1. Prowadzona przez Administratora działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia dane osobowe, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, księgowemu oraz bankom i operatorom płatności.
 2. Do głównych odbiorców danych należą:
 • LH.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, KRS 0000503852, NIP: 7831711517 – podmiot zapewniający wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony, przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze, 
 • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – podmiot zapewniający system do wysyłki newslettera;
 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland – podmiot zapewniający platformę, na której znajdują się profil społecznościowy w serwisie Instagram, strona internetowa (fanpage) w serwisie Facebook, narzędzie Meta Pixel;
 • Manychat, 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, Stany Zjednoczone Ameryki – podmiot zapewniający system do automatyzacji wykorzystywanej na platformach lub innych systemach należących do firmy Meta, tj. Instagram, Facebook lub Messenger.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w sytuacji, gdy będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w tym obowiązek przekazania informacji do właściwych organów administracyjnych lub organów ścigania.
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
 1. Dane osobowe przetwarzane są w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terenie EOG. Poziom ochrony danych osobowych na terenie EOG różni się od tego poza nim. Administrator współpracuje z podmiotami zarówno na terenie EOG, jak i poza nim.
 2. Komisja Europejska zatwierdziła dwie decyzje wykonawcze, stwierdzające, że Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych równoważny z poziomem gwarantowanym z RODO (decyzja o sygn. C(2021) 4800 wydana na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO) oraz decyzja o sygn. C(2021) 4801 wydana na podstawie dyrektywy (UE) 2016/680.
 3. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w pełni włączyło też zasady, prawa i obowiązki wynikające z RODO do swojego systemu prawnego po Brexicie.
 4. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, głównie podczas korzystania z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym. W takiej sytuacji dostawcy usług mają oddziały lub spółki zależne na terenie EOG. Dodatkowo stosowane są mechanizmy prawne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim stosowane są mechanizmy zgodności (np. wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy, międzynarodowe normy certyfikacyjne) lub standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską przewidziane w art. 46 RODO. Ta decyzja ma zastosowanie w przypadku krajów trzecich objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony. Dane osobowe mogą być również przekazywane poza obszar EOG na podstawie zgody Użytkownika.
 5. Więcej informacji na temat zasad przekazywania danych poza EOG znajdziesz tutaj.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 1. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym: 
 • dane osobowe przetwarzane w związku z zapisaniem się na newsletter – przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu cofnięcia zgody;
 • dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z zapisaniem się do subskrypcji oferowanej za pośrednictwem Manychat – przez okres funkcjonowania subskrypcji lub do czasu cofnięcia zgody;
 • pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie – przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, w tym korzystaniem z funkcjonalności tych aplikacji – przez okres istnienia stron firmowych lub kont na danym portalu społecznościowym;
 • dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych lub wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
 1. Dane osobowe Użytkownika będą dodatkowo przetwarzane w celu ochrony praw Administratora polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.
 1. WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Serwisu, dostępu do określonych treści lub niemożliwością wykonania usługi czy zrealizowania zamówienia.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
 1. Administrator analizuje dane osobowe subskrybentów newslettera, historię otwierania i przeglądania newslettera, historię przeglądania Serwisu, historię transakcji dokonywanych w ramach Serwisu, historię aktywności na profilach mediów społecznościowych na platformach Instagram, Facebook, w tym także danych gromadzonych za pośrednictwem aplikacji Manychat. Przedmiotowa analiza jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług. Analiza danych nie wywołuje jednak skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływa istotnie na sytuację Użytkownika, w tym jego prawa lub wolności.
 2. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji Użytkowników w celu dostosowania tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów do preferencji zbiorczych.
 1. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookie w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym usprawnienia nawigacji, zapamiętania preferencji dotyczących plików cookie, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem, badań statystycznych i analitycznych, w celach marketingowych, łączenia z portalami społecznościowymi, prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego.
 2. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie określonych plików cookie.
 3. Konsekwencją zaakceptowania plików cookie jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Użytkownika urządzenia np. tabletu, komputera czy telefonu zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą Użytkownik nie ma kontroli.
 4. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookie.
 • Zarządzanie plikami podczas pierwszej wizyty w Serwisie – Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju. W ramach komunikatu Użytkownik ma możliwość udzielenia zgody na wybrane pliki cookie;
 • Usuwanie plików cookie z urządzenia – Użytkownik ma możliwość usunięcia plików cookie znajdujących się na urządzeniu końcowym. W tym celu Użytkownik powinien wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób Użytkownik usuwa wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Należy mieć świadomość, że w ten sposób można utracić zapisane informacje (np. dane do logowania); 
 • Uniemożliwienie przechowywania plików cookie – Użytkownik ma możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Ponieważ pliki cookie stosowane są również do zapamiętywania preferencji Użytkownika dotyczących plików cookie, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookie na urządzeniu końcowym, co może skutkować uniemożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności, a część treści udostępniana przez Administratora może być niewidoczna;
 • Tryb incognitoUżytkownik ma możliwość korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookie zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki;
 • Inne urządzenia – w przypadku użycia przez Użytkownika innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie preferencji w zakresie plików cookie.
 1. WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA I FUNKCJONALNOŚCI 

Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia w celu usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym stworzonego Serwisu.

 1. Formularz kontaktowy

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. W celu skorzystania z formularza kontaktowego Użytkownik zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia oraz obsługi zapytania. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Media społecznościowe 

Administrator prowadzi profile społecznościowe na portalach Facebook oraz Instagram. Dane osobowe podawane w mediach społecznościowych będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania tymi profilami, komunikowania się z Użytkownikiem, w tym w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, jak również w celach statystycznych i analitycznych, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach oferowanych przez Administratora, tworzenia społeczności w ramach profilu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Zasady panujące na portalach społecznościowych są ustalane przez Administratora, jednakże zasady korzystania z danego portalu społecznościowego wynikają z regulaminów oraz zasad społeczności tychże platform.

Użytkownik ma możliwość rezygnacji z obserwowania profilu Administratora w każdej chwili. Istnieje również możliwość blokady danego konta, w tym profilu Administratora. Z uwagi na specyfikę wykorzystywanych przez Administratora platform wyłącznie skorzystanie z opcji „zablokuj użytkownika” spowoduje, że żadne treści tworzone przez Administratora nie będą wyświetlane Użytkownikowi. W pozostałym zakresie treści dostępne na danej platformie społecznościowej mają charakter powszechny.

Administrator przetwarza ogólnodostępne dane osobowe Użytkowników takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczane są na profilach, zostały oznaczone jako publiczne lub udostępnione Administratorowi przez Użytkownika. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez właścicieli portali społecznościowych na warunkach zawartych w regulaminach tychże platform.

 1. Wtyczki społecznościowe 

Serwis wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook oraz Instagram. Przedmiotowe wtyczki są oznaczone logo danego serwisu społecznościowego.

Dane osobowe są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy Użytkownik podejmie aktywne działanie polegające na kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę z logo portalu społecznościowego przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, a Użytkownik zostanie przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego. Jednocześnie przeglądarka internetowa Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami wybranego portalu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookie. Od momentu kliknięcia danej wtyczki przez Użytkownika jego dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a jego właściciel staje się współadministratorem danych osobowych. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przycisku wtyczki Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez właściciela danego portalu społecznościowego.

Dane są przesyłane niezależnie od faktu, czy Użytkownik ma konto w danym portalu społecznościowym lub czy Użytkownik jest zalogowany. W przypadku, gdy Użytkownik jest zalogowany na danej platformie społecznościowej (np. Instagram), to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Użytkownika konta (profilu).

 1. Subskrypcja Manychat

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na subskrypcję oferowaną w mediach społecznościowych za pośrednictwem zewnętrznej subskrypcji wspieranej przez Manychat. W ramach subskrypcji przetwarzane są dane identyfikacyjne, dane publicznie dostępne o Użytkowniku na prowadzonym przez niego profilu w mediach społecznościowych. Są to dane osobowe takie jak: zdjęcie, imię, nazwisko, pseudonim, data urodzenia, płeć, lokalizacja geograficzna, a także historia i wiadomości przekazywane za pośrednictwem wiadomości prywatnych. 

Subskrypcja oferowana w ramach Manychat oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wykorzystywanie automatycznych systemów wywołujących. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, a także przekazywania informacji handlowych. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z subskrypcji. W każdej chwili Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę, co spowoduje zakończenie subskrypcji. 

Subskrypcja oferowana w ramach Manychat odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane przez Użytkownika działania związane z przesyłanymi do Użytkownika wiadomościami, w tym datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości, tagowanie, moment wypisania się itd.

Administrator używa usług Manychat do zarządzania listą subskrybentów marketingu e-mailowego w ramach platformy Instagram. Manychat jest zewnętrznym dostawcą, który może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkowników przy użyciu standardowych technologii, aby pomóc Administratorowi monitorować i ulepszać komunikację z Użytkownikami. 

 1.    Newsletter 

Administrator przetwarza dane osobowe subskrybentów w postaci imienia oraz adresu e-mail. W formularzu zapisu na newsletter pola te są obowiązkowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania newslettera. W celu dodania adresu e-mail do listy subskrybentów Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zapisu. Potwierdzenie zapisu spowoduje dodanie do bazy danych listy mailingowej newslettera.

Subskrypcja newslettera oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, a także przekazywania informacji handlowych. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do wysyłki newslettera. W każdej chwili subskrybent może wycofać udzieloną zgodę, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera.

System mailingowy wykorzystywany przez Administratora do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane przez Użytkownika działania związane z przesyłanymi do Użytkownika wiadomościami e-mail, w tym datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości, moment wypisania się itd.

Administrator używa usług MailerLite do zarządzania listą subskrybentów marketingu e-mailowego i do wysyłania wiadomości e-mail do subskrybentów. MailerLite jest zewnętrznym dostawcą, który może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkowników przy użyciu standardowych technologii, aby pomóc Administratorowi monitorować i ulepszać newsletter. W związku z wykonywaniem usług wysyłki newslettera Administrator wykorzystuje pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne i podobne technologie śledzenia.

 1. Narzędzia statystyczno-analityczne 

Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia statystyczno-analityczne:

 • Google Analytics

Administrator wykorzystuje w Serwisie w celach analitycznych usługę Google Analytics. W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Informacje na temat korzystania z Serwisu generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google Analytics został rozszerzony w Serwisie o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP w Serwisie adres IP użytkownika jest na terytorium EOG skracany przez Google LLC. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google LLC w USA i tam skracany. W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są informacje takie jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Użytkownik korzysta; podstrony przeglądane w ramach Serwisu; czas spędzony w Serwisie i na jego podstronach; przejścia pomiędzy podstronami Serwisu; źródło, z którego Użytkownik przechodzi do Serwisu.

 • Manychat

Administrator wykorzystuje w serwisach należących do firmy Meta w celach marketingowych i analitycznych system Manychat, która umożliwia kierowanie komunikatów handlowych przy użyciu automatycznych systemów wywołujących oraz w celu marketingu bezpośredniego. W ramach usługi oferowanej przez Manychat Administrator wykorzystuje dostępne funkcje analityczno-statystyczne oferowane przez właściciela tego narzędzia. 

 • statystyki dostępne w portalach społecznościowych

Administrator wykorzystuje dostępne na profilach społecznościowych funkcje statystyczne udostępniane przez właścicieli tychże portali.

 1. LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie; nazwę użytkownika podawaną w procesie autoryzacji; czas nadejścia zapytania; informacje o przeglądarce użytkownika; język; godziny dostępu oraz adres; strony, z której użytkownik został przekierowany; informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego Użytkownik korzysta. Dane, o których mowa powyżej, nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu, lecz są wykorzystywane wyłącznie jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator na bieżąco analizuje, czy dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, gdy działają na zlecenie Administratora.
 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 
 1. Administrator dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniania.
 2. Administrator zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.
 3. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest publikowana w Serwisie.